ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ 13376717000 και ΑΦΜ 094084184) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014)  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Ν. 4307/2014

 

 

Η σύμπραξη του ελεγκτικού γραφείου της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. ΓΕΜΗ 001520401000) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αρ. ΓΕΜΗ 002450501000), όπως αμφότερες νόμιμα εκπροσωπούνται και εδρεύουν στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268), υπό την ιδιότητά τους ως ειδικοί διαχειριστές της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ 13376717000 και ΑΦΜ 094084184), η οποία εδρεύει στη Λιβαδειά (Ερκύνας 3) (εφ’ εξής η «Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή»)

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Ν. 4307/2014

 

 

τους πιστωτές της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στη Λιβαδειά (Ερκύνας 3) στις 31.08.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ προκειμένου να εγκρίνουν μόνο τις μοναδικές προσφορές που υποβλήθηκαν από τους κατωτέρω υπό 1, 2 και 3 αναφερόμενους πλειοδότες για την αγορά των κατωτέρω αναφερομένων υπό 1, 2 και 3 στοιχείων του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα πλαίσια του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενέργησε η Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή και να αποφασίσουν την υποβολή ή μη της έκθεσης, που συνέταξε η Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 73, παράγραφος 7 ν. 4307/2014, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, προς αποδοχή της όσον αφορά μόνο τα κατωτέρω στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία υποβλήθηκε μια μόνο προσφορά.

 

 

Οι αποσφραγίσεις όλων των υποβληθέντων προσφορών για όλες τις Ομάδες Ενεργητικού έγιναν στις 2 Αυγούστου 2018 και συντάχθηκε και υπογράφηκε αυθημερόν η με ημερομηνία 2 Αυγούστου 2018 έκθεση αποσφράγισης προσφορών.

 

 

Στους κατωτέρω πίνακες παρατίθενται ανά Ομάδα Ενεργητικού τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε μια μόνο προσφορά καθώς και η υποβληθείσα προσφορά.

 

 

1.  ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β

 

 

Για την ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β η οποία περιλαμβάνει τη ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ και η οποία ετέθη σε πώληση εν συνόλω υποβλήθηκε η κάτωθι μοναδική προσφορά:

 

 

Επωνυμία Εταιρείας

 

 

Προσφερόμενο Τίμημα σε Ευρώ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε)

 

 

7.000

 

 

 

 

2. ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ

 

 

Για κάθε ένα από τα κατωτέρω αναφερόμενα ακίνητα υποβλήθηκαν οι κατωτέρω αναφερόμενες μοναδικές προσφορές: 

 

 

Μοναδικός Κωδικός

 

 

Διεύθυνση

 

 

Τύπος Ακινήτου

 

 

Επωνυμία εταιρείας / Ονοματεπώνυμο Φυσικού Προσώπου

 

 

Προσφερόμενο τίμημα
σε Ευρώ

 

 

1Υ5

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

                            500,00

 

 

1ΥΡ8

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ

 

 

                         4.000,00

 

 

1ΥΡ11

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

                            700,00

 

 

2ΥΣ5

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.840,00

 

 

2ΥΣ7

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.666,88

 

 

2ΙΚ2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       44.092,00

 

 

2ΥΣ2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.840,00

 

 

2ΥΣ6

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         4.200,00

 

 

3

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ

 

 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

                         6.002,00

 

 

4Υ1

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.948,80

 

 

4Υ2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.380,48

 

 

4Υ11

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.380,48

 

 

4ΙΣ3

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.752,00

 

 

4ΙΣ5

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.752,00

 

 

4ΙΣ6

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.752,00

 

 

4ΙΣ7

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.752,00

 

 

4Υ3

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

                         1.050,00

 

 

4Υ16

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.948,80

 

 

6Ρ1

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.240,00

 

 

6Ρ2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.240,00

 

 

6Ρ3

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.240,00

 

 

6Ρ6

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.240,00

 

 

6Ρ7

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.240,00

 

 

6Υ2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                            800,00

 

 

6Υ4

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                            800,00

 

 

7Υ7

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                            200,00

 

 

7A2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       20.500,00

 

 

7A4

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       21.000,00

 

 

7B2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       22.000,00

 

 

7Β4

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       23.000,00

 

 

7Γ1

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       23.000,00

 

 

7Γ2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       22.000,00

 

 

7Γ3

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       23.000,00

 

 

7Γ4

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       23.000,00

 

 

7Δ1

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       28.000,00

 

 

7Δ2

 

 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       28.000,00

 

 

8Ι1

 

 

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ & ΔΑΙΔΑΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       85.000,00

 

 

8Υ1

 

 

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ & ΔΑΙΔΑΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       15.000,00

 

 

8Α1Κ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ & ΔΑΙΔΑΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                     130.000,00

 

 

9Α1Α

 

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       70.500,00

 

 

9Β1Α

 

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       63.078,40

 

 

9Β2Α

 

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       25.344,00

 

 

9I1

 

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       45.000,00

 

 

9I2

 

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       16.500,00

 

 

9B2B

 

 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       57.000,00

 

 

19KA

 

 

ΔΡΥΜΑΙΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

 

 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       48.640,00

 

 

20ΥΡ3

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.750,00

 

 

20ΥΡ4

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.750,00

 

 

20ΥΡ5

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.750,00

 

 

20ΥΡ6

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.750,00

 

 

20ΥΡ7

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.750,00

 

 

20Ι5

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       48.000,00

 

 

20ΥΡ1

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.750,00

 

 

20ΥΡ2

 

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.750,00

 

 

22ΥΙΒ

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         6.260,32

 

 

22Υ2

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.143,68

 

 

23Υ2

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΛΟΝΟΒΡΥΣΗ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

                         1.050,00

 

 

24Y1

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       23.737,36

 

 

27Υ6

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΔΡΟΣΙΝΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.634,00

 

 

27Υ8

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΔΡΟΣΙΝΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.238,40

 

 

27Υ10

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΔΡΟΣΙΝΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΚΑΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

                         1.300,00

 

 

30ΥΡ1

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.840,00

 

 

30ΥΡ2

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.840,00

 

 

30ΥΡ3

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.840,00

 

 

30Υ3

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                            800,00

 

 

30Υ4

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                            800,00

 

 

30Υ5

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.110,40

 

 

31Υ1

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.944,00

 

 

31Υ2

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

                         2.050,00

 

 

31Υ3

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       16.200,00

 

 

31Υ4

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.263,20

 

 

31Υ5

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.024,00

 

 

31Υ6

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.079,20

 

 

31Υ7

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.244,80

 

 

31Υ8

 

 

ΚΑΣΙΜΙΔΗ & ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.421,44

 

 

33ΥΣ2

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         1.450,00

 

 

33Β1

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       74.350,00

 

 

33Β2

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       73.700,00

 

 

33Γ1

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       74.350,00

 

 

33Υ4

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                            950,00

 

 

33ΥΣ3

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         1.550,00

 

 

33Γ2

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       73.700,00

 

 

33ΥΣ7

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         1.550,00

 

 

33Δ1

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       79.650,00

 

 

33ΥΣ6

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         3.050,00

 

 

33Υ1

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         2.000,00

 

 

33ΥΣ1

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         1.800,00

 

 

33Δ2

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       79.000,00

 

 

33ΥΣ5

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         2.500,00

 

 

33Υ6

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         1.500,00

 

 

33ΥΣ4

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         2.100,00

 

 

36Υ1

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       20.615,40

 

 

36Υ3

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.800,00

 

 

36Υ6

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.800,00

 

 

36Υ10

 

 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.000,00

 

 

37Y1

 

 

ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       21.000,00

 

 

37Υ3

 

 

ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΣΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

                            900,00

 

 

42Ι2

 

 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       14.040,00

 

 

43Α1

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       59.920,00

 

 

43Α3

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       24.360,00

 

 

43Β1

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       65.056,00

 

 

43Β2

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       65.664,00

 

 

43Β3

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       26.448,00

 

 

43Γ3

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       28.536,00

 

 

43Δ1

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       85.000,00

 

 

43Ρ4

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         2.600,00

 

 

43Δ3

 

 

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       29.232,00

 

 

45Α7

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Β4

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       11.000,00

 

 

45Β6

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Β7

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Β8

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Β9

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Γ6

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Γ7

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Γ9

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Δ3

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       32.350,00

 

 

45Δ3 Χ.Κ.Σ

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΩΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                         5.000,00

 

 

45Υ7

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                            200,00

 

 

45Δ5

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       18.000,00

 

 

45Δ5 Χ.Κ.Σ

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΩΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                         5.000,00

 

 

45Δ6

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       25.000,00

 

 

45Δ6 Χ.Κ.Σ

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΩΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                         7.000,00

 

 

45Δ7

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       27.000,00

 

 

45Δ7 Χ.Κ.Σ

 

 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ & ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΟΤ80

 

 

ΔΩΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                         7.000,00

 

 

46

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ

 

 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

                       10.000,00

 

 

47Y10

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

                         1.100,00

 

 

47Y20

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

                         2.050,00

 

 

47YΑ2

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

                            650,00

 

 

47YΑ3

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

                            650,00

 

 

47ΣΤ1

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         8.514,56

 

 

47ΣΤ2

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       10.360,00

 

 

47ΣΤ3

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         4.480,00

 

 

47ΣΤ4

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         6.304,00

 

 

47ΣΤ5

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         6.249,60

 

 

47ΣΤ6

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         9.716,00

 

 

47ΣΤ7

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         8.512,00

 

 

47ΣΤ8

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.864,00

 

 

47ΣΤ9

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         7.812,00

 

 

47ΣΤ10

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         8.192,80

 

 

47ΣΤ12

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         3.360,00

 

 

47ΣΤ13

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         6.720,00

 

 

47ΣΤ14

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       10.320,00

 

 

47ΣΤ15

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         5.803,20

 

 

47ΣΤ16

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         9.240,00

 

 

47Ι1

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       59.000,00

 

 

47Ι1Α

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                     139.000,00

 

 

47Ι2

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       61.000,00

 

 

47Ι2Α

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                     131.970,00

 

 

47Υ2Β

 

 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ , ΑΙΣΧΥΛΟΥ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       27.030,00

 

 

49P5

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.200,00

 

 

49P6

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.200,00

 

 

49P9

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         3.500,00

 

 

49P10

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         3.300,00

 

 

49Ι1

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                     181.000,00

 

 

49Ρ1

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         3.500,00

 

 

49Ρ2

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         3.300,00

 

 

49Ρ7

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         5.200,00

 

 

49Α1

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       43.232,00

 

 

49Ρ11

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         8.336,80

 

 

49Υ2

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         5.411,20

 

 

49Α2

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       34.153,28

 

 

49Α3

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       94.000,00

 

 

49Ρ3

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         5.000,00

 

 

49Ρ4

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.200,00

 

 

49Ρ8

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                         4.200,00

 

 

49Β1

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       47.776,50

 

 

49Υ1

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         1.917,60

 

 

49Β2

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       48.262,50

 

 

49Υ3

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.284,00

 

 

49Β3

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       48.672,00

 

 

49Β4

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       50.274,00

 

 

49Ρ12

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         6.808,80

 

 

50A4

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ & ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΟΤ82

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       22.000,00

 

 

50A5

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ & ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΟΤ82

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       22.400,00

 

 

50Γ2

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ & ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΟΤ82

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       14.000,00

 

 

50Γ3

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ & ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΟΤ82

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       20.000,00

 

 

50Γ4

 

 

ΡΟΥΜΕΛΗΣ & ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΟΤ82

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ Α.Β.Ε.Ε.

 

 

                       23.000,00

 

 

51Α1

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       42.773,76

 

 

51Α2

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       42.848,64

 

 

51Β1

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       46.338,24

 

 

51Β2

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       46.419,36

 

 

51Β3

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       50.132,16

 

 

51Γ1

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       49.308,64

 

 

51Γ2

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       49.394,96

 

 

51Γ3

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       53.345,76

 

 

51Δ1

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       51.090,88

 

 

51ΠΚ1

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         7.572,64

 

 

51Δ2

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       51.180,32

 

 

51ΠΚ2

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         6.858,24

 

 

51Δ3

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       55.273,92

 

 

51ΠΚ4

 

 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         6.180,32

 

 

52Ι5

 

 

ΣΟΛΟΜΟΥ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       35.000,00

 

 

52Υ1

 

 

ΣΟΛΟΜΟΥ & ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

 

 

ΑΠΟΘΗΚΗ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       12.700,00

 

 

53Υ4

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

53Υ5

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

53Υ6

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

53Υ8

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

53Υ10

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

53Υ11

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

53Υ14

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΑΚΑΚΙΑ

 

 

                         2.050,00

 

 

53Υ17

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

53Υ19

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

53Ι4

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                       43.240,00

 

 

53Υ3

 

 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

 

 

Θ. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

 

                         2.784,00

 

 

55

 

 

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ

 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

                       15.100,00

 

 

56

 

 

ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑΚΗ

 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       38.780,00

 

 

57

 

 

ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑΚΗ

 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       12.400,00

 

 

58

 

 

ΘΕΣΗ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΙΑ

 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       16.820,00

 

 

59

 

 

ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑΚΗ

 

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

 

 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 

 

                       12.000,00

 

 

 


 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ

 

 

Οι κατωτέρω μοναδικές προσφορές υποβλήθηκαν για τα κατωτέρω στοιχεία της  ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ:

 

 

Μοναδικός Κωδικός

 

 

Επωνυμία Εταιρίας στην οποία συμμετέχει η SKL

 

 

Προσφέρουσα Εταιρία

 

 

Προσφερόμενο Τίμημα σε Ευρώ

 

 

ΣΜ1

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - SOLAR S.K.L.

 

 

ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ

 

 

4.000,00

 

 

ΣΜ2

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΛΑΠΑΝΗ - SOLAR SKLAPANIS ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ

 

 

4.000,00

 

 

ΣΜ5

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ

 

 

 5.000,00

 

 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 73 ν. 4307/2014, δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας έχουν οι αναφερόμενοι στην κατάσταση πιστωτών με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2017, συνταχθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 ν. 4307/2014, από τον ορκωτό ελεγκτή Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 17701) της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και υποβληθείσα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς με την από 14 Μαρτίου 2017 (αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 16/2017) αίτηση για την υπαγωγή της εταιρείας στην ειδική διαχείριση. Η απαιτούμενη απαρτία για τη νόμιμη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών είναι η πλειοψηφία των απαιτήσεων των πιστωτών της «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  Η απόφαση για την υποβολή ή μη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς της έκθεσης που συνέταξε η Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 73, παράγραφος 7 ν. 4307/2014, αναφορικά μόνο με τα ανωτέρω περιγραφόμενα υπό 1, 2 και 3 περιουσιακά στοιχεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας για τα οποία υποβλήθηκε μια μόνο προσφορά, προς αποδοχή της θα ληφθεί με πλειοψηφία επί του συνόλου των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση απαιτήσεων των πιστωτών.

 

 

Οι πιστωτές μπορούν να παραλαμβάνουν από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης των πιστωτών αντίγραφο της προσφοράς που υπέβαλαν οι ανωτέρω αναφερόμενοι υπό 1, 2  και 3 πλειοδότες είτε αυτοπροσώπως, από τα γραφεία της σύμπραξης των ειδικών διαχειριστών στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 268), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποστολή σχετικού αιτήματος στην κατωτέρω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση) είτε από τα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας στη Λιβαδειά (Ερκύνας 3). Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πιστωτές μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χαράλαμπο Σιδέρη, email skl.administration@gr.pwc.com, τηλ. 2106874618, διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Αττικής.

 

 

Αθήνα, 07 Αυγούστου 2018

 

 

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 

 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 


 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ««SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ 13376717000και ΑΦΜ 094084184) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 74/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

 

 

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση διενεργείας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση των στοιχείων του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας ««SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ Εκκοκκιστήρια Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική Και Εμπορική Εταιρεία» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 13376717000 ΚΑΙ ΑΦΜ 094084184, εφεξής η «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ»), η οποία (πρόσκληση) δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ στις 14 Ιουνίου 2018 (με αριθμό καταχώρισης 1403052), στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων στις 18 Ιουνίου 2018 (Αρ. Φύλ. 10041), στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις 14 Ιουνίου 2018, στον ιστότοπο της εταιρείας στις 15 Ιουνίου 2018, στην Εφημερίδα «Έθνος» στις 15 Ιουνίου 2018 (Αρ. Φυλ. 211) και στην Εφημερίδα  «η Αυγή» στις15 Ιουνίου 2018 (Αρ. Φύλ.13192) (εφ’ εξής η «Πρόσκληση») προκηρύχτηκε Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην Πρόσκληση.

 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έγγραφων σφραγισμένων δεσμευτικών προσφορών  ορίστηκε η  23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ στη Λιβαδειά (Ερκύνας 3).

 

 

Η σύμπραξη των ειδικών διαχειριστών ανακοινώνει την παράταση υποβολής των έγγραφων σφραγισμένων δεσμευτικών προσφορών μέχρι τις 1Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μμ, στα γραφεία της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ στη Λιβαδειά (Ερκύνας 3).

 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τη Σύμπραξη των Ειδικών Διαχειριστών στα γραφεία της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ (οδός Ερκύνας 3, Λιβαδειά), στις 2Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς κας Ευσταθίας Ρέντζου (ή του εκάστοτε νόμιμου αναπληρωτή της), η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρακτικό.

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της Πρόσκλησης.

 

 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018

 

 

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 

 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ««SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ 13376717000 και ΑΦΜ 094084184) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΕΠ. Ν. 4307/2014)

Δυνάμει της υπ’ αρ. 74/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Εκούσια Δικαιοδοσία) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΓΕΜΗ 13376717000 και ΑΦΜ 094084184), η οποία εδρεύει στη Λιβαδειά, Βοιωτίας (οδός Ερκύνας 3) (εφ’ εξής η «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ»), ετέθη σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 επ. ν. 4307/2014).

Με την ως άνω απόφαση ορίστηκε ως ειδικός διαχειριστής η σύμπραξη του ελεγκτικού γραφείου της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. ΓΕΜΗ 001520401000) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αρ. ΓΕΜΗ 002450501000), όπως αμφότερες νόμιμα εκπροσωπούνται και εδρεύουν στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268) (εφ’ εξής η «Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή»).

Η Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την πώληση των κατωτέρω περιγραφόμενων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποτελούν το σύνολο του προς πώληση/υπό εκποίηση ενεργητικού της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ. Τα κατωτέρω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία πωλούνται σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους.

Α.        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.        ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Α

Οι κατωτέρω αναφερόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκκόκκισης αποτελούν το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α και τίθενται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εν συνόλω. Ως  εκ τούτου οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α. Προσφορές για μεμονωμένα στοιχεία της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α δεν θα ληφθούν υπόψη.

(α)   Οικόπεδο έκτασης 61.609τ.μ. στην θέση Άγιος Ιωάννης, εντός των ορίων του Δήμου Λιβαδειάς.

(β)   Πλήρες βιομηχανικό συγκρότημα επιφάνειας 19.186τ.μ. με ισόγεια βιομηχανικά κτίρια με χρήσεις παραγωγής και αποξήρανσης, αποθήκες, υπόστεγα, βοηθητικούς χώρους και γραφειακές εγκαταστάσεις.

(γ)   Πλήρως λειτουργική παραγωγική μονάδα (δυναμικότητας 127 τόνους ανά 24ώρες και δυνατότητας παράλληλης παραγωγής σύσπορου και εκκοκκισμένου βαμβακιού), η οποία περιλαμβάνει:

·        4 εκκοκκιστικές μηχανές Αμερικάνικης κατασκευής Lummus 700 με χρήση 158 πριονιών και δυνατότητα διαχωρισμού σύσπορου από την ίνα.

·        Μονάδα ξήρανσης βάμβακος με 2 πύργους ξήρανσης.

·        2 επικλινείς καθαριστές βάμβακος.

·        Ταινία κυλιόμενη ψάθας τροφοδοσίας σύσπορου βάμβακος.

·        2 μηχανές καθαρισμού βάμβακος χοντρών.

·        Διαχωριστή τροφοδοσίας με χρήση αντλίας κενού (Vacum) δύο γραμμών.

·        2 μεταφορείς βάμβακος (καθαρισμός σύσπορου) Trans Master.

·        Κοχλίας διανομής σύσπορου με υπερχείλιση και ανακύκλωση.

·        4 τροφοδότες Lind Cleaner.

·        Συμπυκνωτή-πρέσα καθαρού βάμβακος σε μπάλα βάρους 220kg.

·        24 κυκλώνες συγκέντρωσης απορριμμάτων εκκόκκισης με δίκτυο σωληνώσεων.

(δ)   Γεφυροπλάστιγγα υπαίθρια εντός εδάφους 3,2x18 m ικανότητας 60 τόνων.

(ε)   Λέβητας τύπου en 100 ισχύος 100.000 Kcal/h με τις σωληνώσεις διανομής νερού.

(στ)  6 αποθήκες συνολικής επιφάνειας 7.403τ.μ. αποθήκευσης συσπόρου, δεμάτων και ανταλλακτικών.

(ζ)   Αερομεταφορά από το εκκοκκιστήριο προς τις αποθήκες.

(η)   Πυροσβεστικό συγκρότημα σε όλη την μονάδα.

(θ)   Αποθήκευση με σύστημα εξαερισμού.

 

Επισημαίνεται ότι το εκκοκκιστήριο είναι μισθωμένο στην εταιρεία ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ δυνάμει του με ημερομηνία 13.01.2017 μισθωτηρίου για χρονικό διάστημα από 13.01.2017 μέχρι 12.01.2026, με δικαίωμα της μισθώτριας να παρατείνει μονομερώς  τη μίσθωση για επιπλέον εννέα έτη. Η μισθώτρια εταιρεία ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ με την σειρά της έχει υπομισθώσει το εκκοκκιστήριο σε τρίτη εταιρία.

 

2.        ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγκαταστάσεις αποτελούν το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β και τίθενται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εν συνόλω. Ως εκ τούτου οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν στο σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β. Προσφορές για μεμονωμένα στοιχεία της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β δεν θα ληφθούν υπόψη.

(α)   Η βιομηχανική μονάδα βρίσκεται στη θέση Κατριβάνη/Ρούτσι του Δήμου Λιβαδιάς επί μισθωμένου οικοπέδου και αποτελείται από συγκρότημα τριών κτιρίων συνολικής επιφάνειας 1.548 τ.μ.

(β)   Πλήρως λειτουργική μονάδα παραγωγής οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία περιλαμβάνει:

·        Αναμικτήρα Γερμανικού οίκου ELBA ενός άξονα χωρητικότητας 2,5mκαι δυναμικότητας 80-100 m3.

·        Ζυγαριά χοάνη με δυναμοκυψέλες ακριβείας και ζυγαριές παροχής τσιμέντου 1500lit, χημικών και τροφοδοσίας νερού.

·        Αυτόματη στεγασμένη μονάδα ελέγχου με αντικεραυνική προστασία.

·        Μεταφορικές ταινίες πλάτους 1m και ύψους 5-6m.

·        2 εφεδρικές δεξαμενές χωρητικότητας 2000lit.

·        Κομπρεσέρ παροχής αέρα.

·        Τροφοδοσία αναμικτήρα με κεκλιμένη μεταφορική ταινία 45ο  πλάτους 1m και μήκους 35m.

·        Μεταλλικά σιλό 5 χωρισμάτων χωρητικότητας 20m3.

·        Κάδο αναμονής αδρανών χωρητικότητας 3000 έως 4000lit.

·        3 κοχλίες παροχής τσιμέντου.

·        Αναμικτήρας BHS.

(γ)   Πλήρως λειτουργική μονάδα επεξεργασίας οικοδομικού σιδήρου, η οποία αποτελείται από:

·        Στράντζα κάμψεως πλεγμάτων μήκους 3m και πλεγμάτων St-3 μήκους 3mΚύκλωψ.

·        Ψαλίδι μπετόβεργας Φ30mm.

·        Αυτόματο ψαλίδι κοπής ευθύγραμμου μπετόβεργας 10m.

·        Κουρμπαδόρο μπετόβεργας Φ30mm Γαλανός.

·        Γερανογέφυρα διπλών φορέων ανυψωτικής ικανότητας 5ton 2/1 με βαρούλκο Balkan Car 20m.

(δ)   4 αντλίες φυγοκεντρικές παροχής νερού τεμ.4 με πιεστικό δοχείο 500lit.

(ε)   Χαλύβδινη δεξαμενή καυσίμων Diesel χωρητικότητας 20 m3περίπου.

(στ) Γεφυροπλάστιγγα 3,2Χ18m εντός του εδάφους χωρίς μηχανήματα ζύγισης.

 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω βιομηχανική μονάδα βρίσκεται επί δυο μισθωμένων οικοπέδων, εκάστου επιφάνειας 9.000τ.μ. Η ισχύς μιας εκ των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ των ιδιοκτητών (φυσικά πρόσωπα) των οικοπέδων και της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ανανεώθηκε κατά την 13.04.2015 για 10 έτη.

 

3.        ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Γ

Τα κατωτέρω αναφερόμενα ακίνητα αποτελούν το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Γ και τίθενται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε ένα από τα παρακάτω αναφερόμενα ακίνητα.

*Τα εν λόγω ακίνητα αποτελούν ομαδοποιημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Για τα ακίνητα αυτά μπορεί είτε να υποβληθεί προσφορά για όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, στην οποία όμως θα πρέπει με σαφήνεια να ορίζεται το προσφερόμενο τίμημα χωριστά για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία είτε μπορεί να υποβληθούν μεμονωμένες προσφορές για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδαwww.skl-akinita.gr.

Όλα τα ακίνητα της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ βρίσκονται στον Δήμο Λεβαδέων Βοιωτίας, με εξαίρεση το ακίνητο 19ΚΑ το οποίο το οποίο βρίσκεται στη Δρυμαία του Δήμου Αμφίκλειας. 

4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Δ

Τα κατωτέρω περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ και τίθενται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε ένα από τα παρακάτω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία.

5.        ΟΧΗΜΑΤΑ – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  Ε

Τα κατωτέρω αναφερόμενα πάγια (κινητά) περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε και τίθενται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε ένα από τα παρακάτω αναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Β.        ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1.        Γενικά: Ο Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και επ. Ν. 4307/2014, τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη και τους όρους που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό Υπόμνημα Προσφοράς, ανεξάρτητα από την επανάληψή τους ή μη στην παρούσα Προκήρυξη. Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς συνεπάγεται γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης και του Υπομνήματος Προσφοράς.

Το Υπόμνημα Προσφοράς για τις Ομάδες Ενεργητικού Α, Β, Δ και Ε και τα παραρτήματα αυτού περιγράφουν αναλυτικά τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία για τις εν λόγω ομάδες ενεργητικού, ενώ τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα ανευρίσκονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο επίσης έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι αγοραστές, αφού συνάψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας με τη Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή. Σημειώνεται ότι αναφορικά με την Ομάδα Ενεργητικού Γ, το Υπόμνημα Προσφοράς είναι σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.skl-akinita.grστην οποίαπαρατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες για τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία. Η πρόσβαση στο εν λόγω αρχείο είναι ελεύθερη.

Τυχόν επιπλέον πληροφόρηση μπορεί να ζητηθεί από τον Ειδικό Διαχειριστή με email στο skl.administration@gr.pwc.com και στο τηλέφωνο 210 6874618.

Η Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή μπορεί να διαθέτει προς τους υποψήφιους αγοραστές πληροφορίες ως προς τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, μετά  από υποβολή εγγράφου αιτήματος στο email skl.administration@gr.pwc.com.

2.        Διαδικασία και όροι

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν σχετική έγγραφη επιστολή στα γραφεία της Σύμπραξης του Ειδικού Διαχειριστή, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Αττικής, τηλ. 210 6874618, υπ’ όψιν κυρίου Σιδέρη Χαράλαμπου (είτε με emailστο skl.administration@gr.pwc.comείτε με fax στο 210 6874444) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής και την παραλαβή του Υπομνήματος Προσφοράς για τις Ομάδες Ενεργητικού Α, Β, Δ και Ε, το οποίο δύνανται να παραλάβουν μετά την σύναψη σύμβασης εμπιστευτικότητας με τη σύμπραξη του ειδικού διαχειριστή.

Η επιστολή ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο αγοραστή:

(α)      Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο:

ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ, ΔΟΥ, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό εν ισχύ διαβατηρίου, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης.

(β)      Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι νομικό πρόσωπο:

πλήρη και ακριβή επωνυμία, εταιρική διεύθυνση, έδρα, αριθμό ΓΕΜΗ (ή αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής), Α.Φ.Μ, ΔΟΥ, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων που θα χειριστούν περαιτέρω τη διαδικασία για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Ο υποψήφιος αγοραστής, σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποχρεούται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω τα κατωτέρω έγγραφα ή αντίστοιχα έγγραφα αλλοδαπής αρμόδιας δημόσιας αρχής (σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο):

(i)        Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, νομίμως θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.,

(ii)       Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτουν όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού, και

(iii)      Ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο Φύλλο της Εφημερίδας Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).

(γ)       Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι κοινοπραξία νομικών προσώπων:

πλήρη και ακριβή επωνυμία της κοινοπραξίας, επωνυμίες όλων των μελών της κοινοπραξίας, τη διεύθυνση έδρας της κοινοπραξίας και των μελών της, αριθμό ΓΕΜΗ (ή αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής), Α.Φ.Μ, ΔΟΥ, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για την κοινοπραξία, όσο και για τα μέλη της, καθώς και τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων που θα χειριστούν περαιτέρω τη διαδικασία για λογαριασμό της κοινοπραξίας.

Ο υποψήφιος αγοραστής, σε περίπτωση κοινοπραξίας νομικών προσώπων, υποχρεούται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω τα κατωτέρω έγγραφα ή αντίστοιχα έγγραφα αλλοδαπής αρμόδιας δημόσιας αρχής (σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι κοινοπραξία αλλοδαπών νομικών προσώπων):

(i)        Κοινοπρακτική σύμβαση, νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η., συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεών της μέχρι σήμερα,

(ii)       Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.Μ.Η., από το οποίο να προκύπτουν όλες οι τροποποιήσεις της κοινοπρακτικής σύμβασης.

(δ)      Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι κοινοπραξία / ένωση φυσικών προσώπων:

Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ, ΔΟΥ, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό εν ισχύ διαβατηρίου, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υφίσταται) για κάθε φυσικό πρόσωπο – μέλος της κοινοπραξίας / ένωσης.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να προσκομισθούν στην ελληνική γλώσσα και, σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί και υποβάλλονται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως επίσημη μετάφραση θα λογίζεται η ακριβής μετάφραση, η οποία έχει πιστοποιηθεί ως τέτοια από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή δικηγόρο ή πιστοποιημένο μεταφραστή, που έχει την εξουσία να εκδίδει επίσημες μεταφράσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από Έλληνα δικηγόρο. Όλα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα ή τα έγγραφα που φέρουν υπογραφή ή θεώρηση αλλοδαπής δικαστικής ή δημόσιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή τα έγγραφα που έχουν επικυρωθεί από αλλοδαπή δημόσια ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο, θα πρέπει να φέρουν την ειδική επισημείωση της Χάγης της 5ηςΟκτωβρίου 1961 (apostille), εκτός και εάν η υποχρέωση αυτή εξαιρείται από ειδικό εφαρμοζόμενο νόμο.

Στους Υποψήφιους Αγοραστές θα επιτραπεί, με δική τους επιμέλεια, μέσα, δαπάνες και ειδικευμένο προσωπικό, η διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με τα πωλούμενα στοιχεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρίας.

3.        Δεσμευτικές προσφορές:

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές καλούνται να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη μέχρι τις 23.07.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ στη Λιβαδειά (Ερκύνας 3).

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αναφέρουν ευκρινώς σε ποίες από τις ανωτέρω αναφερόμενες ομάδες ενεργητικού συμπεριλαμβανομένου, αναφορικά με την Ομάδα Ενεργητικού Γ, την Ομάδα Ενεργητικού Δ και την Ομάδα Ενεργητικού Ε, του μοναδικού κωδικού κάθε περιουσιακού στοιχείου που αφορούν αναγράφοντας τη σχετική ένδειξη στον φάκελο αλλά και στην εσωκλειόμενη προσφορά.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα, να αναγράφουν ρητώς το προσφερόμενο τίμημα, το οποίο θα είναι καταβλητέο τοις μετρητοίς. Ουσιαστική και απαραίτητη προϋπόθεση της προσφοράς είναι να αναγράφεται σε αυτήν η ρητή δέσμευση του συμμετέχοντος ότι θα καταβάλλει τοις απολύτου μετρητοίς το σύνολο του τιμήματος, με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης όταν κληθεί προς τούτο από τη Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι για την πραγματική, τεχνική, νομική και οικονομική κατάσταση των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

4.        Εγγυητική Επιστολή:

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της από Εγγυητική Επιστολή για το ισόποσο του προσφερόμενου τιμήματος που θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί σε χώρα μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ - OECD) ισχύος μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4307/2014 και την καταβολή του τιμήματος (βάσει του υποδείγματος που περιέχεται στο Υπόμνημα Προσφοράς). Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης και την εξόφληση του τιμήματος από τον πλειοδότη. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλειοδότη για την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης καταπίπτει αυτοδικαίως η δοθείσα εγγυητική επιστολή, παραιτούμενου του πλειοδότη να προσβάλει  δικαστικώς την κατάπτωσή της. 

5.        Τρόπος υποβολής:

Οι προσφορές μαζί με τις Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με εξουσιοδότηση με  βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή, σε περίπτωση εταιρείας, από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο δυνάμει απόφασης του αρμοδίου διοικητικού της οργάνου. Προσφορά υπέρ υποδειχθησομένου τρίτου θα ισχύει μόνο εάν δηλώνεται κατά την υποβολή της προσφοράς και αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου, συνοδεύεται από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (διά του οποίου χορηγείται στον υποβάλλοντα η σχετική εντολή από τον τρίτο).

6.        Κατάσταση του προς πώληση ενεργητικού:

Τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ πωλούνται και μεταβιβάζονται  «ως έχουν και ευρίσκονται», δηλαδή στην πραγματική, νομική, οικονομική και τεχνική κατάσταση στον τόπο που αυτά βρίσκονται κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης.

7.        Ευθύνη:

Η υπό ειδική διαχείριση εταιρεία, η Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή ή οι πιστωτές της εταιρείας δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη της παρούσας Πρόσκλησης, του Υπομνήματος Προσφοράς των παρεχόμενων πληροφοριών καθώς και για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να διεξάγουν τη δική τους αξιολόγηση και έρευνα και τον δικό τους νομικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο για τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παρούσα και στο Υπόμνημα Προσφοράς, καθώς και για το νομικό, πολεοδομικό και πραγματικό τους καθεστώς, με τη βοήθεια των νομικών, φορολογικών και τεχνικών συμβούλων τους.

8.        Αποσφράγιση προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τη Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή στα γραφεία της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ (οδός Ερκύνας 3, Λιβαδειά), στις 24.07.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς κας. Ευσταθίας Ρέντζου (ή του εκάστοτε νόμιμου αναπληρωτή της), η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρακτικό. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παραστούν και να υπογράψουν τη σχετική έκθεση αποσφράγισης, που θα συνταχθεί, όσοι θα έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη δεσμευτική προσφορά.

Μετά τη, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, λήξη της διαδικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα ακολουθήσει η συγκριτική εκτίμηση των προσφορών και η σύνταξη από τη Σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή σχετικής έκθεσης, η οποία θα αναφέρει τον πλειοδότη για κάθε ομάδα ενεργητικού χωριστά.

 

Η έκθεση θα κοινοποιηθεί σε όσους κατέθεσαν νόμιμα προσφορές και θα υποβληθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λειβαδιάς μαζί με σχετική αίτηση αποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014, εκτός και αν  υποβληθεί για κάποια από τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία μια μόνο προσφορά, οπότε θα ακολουθηθεί στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014.

 

9.        Έξοδα: 

Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες πάσης φύσεως για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τη μεταβίβαση και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται για την πραγμάτωση και ολοκλήρωση της μεταβίβασης (περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των αμοιβών και δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, υποθηκοφυλάκων, κτηματολόγων, Φ.Π.Α. και άλλων τυχόν φόρων κ.λ.π.), βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους ενδιαφερομένους αγοραστές και τον πλειοδότη αντίστοιχα.

10.      Η σύμβαση μεταβίβασης

Η υποβολή γραπτής δεσμευτικής προσφοράς δεν δημιουργεί δικαίωμα κατακύρωσης για την πώληση. Η σύμβαση μεταβίβασης για κάθε ομάδα ενεργητικού, μετά την επικύρωση του πλειοδότη από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 4307/2014, θα υπογραφεί είτε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς κας. Ευσταθίας Ρέντζου (ή του νόμιμου αναπληρωτή της), στα γραφεία της στην Λιβαδειά (Σοφοκλέους 46, Λειβαδιά, Tηλ. 22610 21062), ή ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Βαρβάρας Σγούρας (ή του νόμιμου αναπληρωτή της), στα γραφεία της στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου 18, τηλ. 210 3801906). Η σύμβαση μεταβίβασης δεν υπόκειται σε κανένα σχόλιο, καμία επιφύλαξη ή αίρεση και θα υπογραφεί ως έχει. Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η σύμβαση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Παρατίθενται ως Παράρτημα Α Σχέδιο της Σύμβασης Μεταβίβασης και ως προσάρτημα Σχέδιο της Εξοφλητικής Πράξης Τιμήματος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Προκήρυξης. Τα εν λόγω σχέδια υπόκεινται σε τυχόν αλλαγές, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα αφορούν στην ιδιαιτερότητα  των προς πώληση και μεταβίβαση των ανωτέρω περιγραφόμενων στοιχείων του ενεργητικού και της μορφής του πλειοδότη. 

Παράτημα Α

Σχέδιο της Σύμβασης Μεταβίβασης

 

Σχέδιο σύμβασης μεταβίβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 73, του ν. 4307/2014.

ΑΡΙΘΜΟΣ [l]

Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [l] ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SKL - ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 73, 74 ΚΑΙ 75 ν. 4307/2014 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ’ ΑΡ.74/2017 ΚΑΙ [l] ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ: [?] € ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [l])

Β) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ.

---------------------------

Στην [?] σήμερα στις [?] του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα [?] [στα επί της οδού [Ερκύνας 3], [Λιβαδειά], γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπου με κάλεσαν και προσήλθα για την υπογραφή του παρόντος, σε εμένα την [?] Συμβολαιογράφο [?] και κάτοικο [?], επί της οδού [?],] ή [στα γραφεία της  Συμβολαιογράφου [l] στην [l] επί της οδού [l]] παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο,

αφ’ ενός ο [?] του  και της [?], ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. [?] Ανακοίνωσης του Γ.Ε.Μ.Η. της εδρεύουσας του ελεγκτικού γραφείου της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. ΓΕΜΗ 001520401000 και ΑΦΜ  [l], η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 268) και ο [l] , ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος δυνάμει την υπ’ αρ. [l] Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αρ. ΓΕΜΗ 002450501000, ΑΦΜ [l], η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 268), ενεργούντες από κοινού με την ιδιότητά τους ως σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της υπ’ αριθμόν 74/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Εκούσια Δικαιοδοσία), με την οποία η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ετέθη σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014 και ορίστηκε ως Ειδικός Διαχειριστής αυτής η σύμπραξη των δύο ανωτέρω αναφερομένων, και

ο [?] ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της εδρεύουσας στο [?] με την επωνυμία «[?]» και με τον διακριτικό τίτλο «[?]», ΑΦΜ [?], ΔΟΥ [?] [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ]. Η ως άνω εταιρεία δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχείρισης κατά ρητή δήλωση του εδώ εκπροσώπου της και θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος «η Πλειοδότρια».

Ή

ο/η [l] του [l] και της [l] με ΑΔΤ [l]  ΚΑΙ ΑΦΜ [l], κάτοικος [l], ο οποίος/η οποία  θα ονομάζεται στη συνέχεια του παρόντος ο  «Πλειοδότης»/ «η Πλειοδότρια».

Οι συμβαλλόμενοι με την άνω ιδιότητά τους, αφού δήλωσαν ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ζήτησαν την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου μου, με το οποίο δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

Ότι δυνάμει της υπ’ αριθμόν 74/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (Εκούσια Δικαιοδοσία), ετέθη στην διαδικασία της ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 και επ. του Ν. 4307/2014, η εδρεύουσα στη Λιβαδειά, επί της οδού Ερκύνας 3, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 09484184 και ΓΕΜΗ 13376717000 και διορίστηκε ως Ειδικός Διαχειριστής η σύμπραξη του ελεγκτικού γραφείου της ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. ΓΕΜΗ 001520401000) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONSΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αρ. ΓΕΜΗ 002450501000), όπως αμφότερες νόμιμα εκπροσωπούνται και εδρεύουν στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268).

Ότι η σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή δημοσίευσε την [?] στις ημερήσιες εφημερίδες [?] και [?], στο Γ.Ε.Μ.Η [?], στο υπ’ αριθμόν [?] Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Νομικών), στον ιστότοπο της επιχείρησης στο διαδίκτυο καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης, πρόσκληση διενέργειας ενός (1) Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορά στην πώληση του ενεργητικού της «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και συγκεκριμένα [ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ] - ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [l].

Η προκήρυξη αυτή περιελάμβανε και τη δυνατότητα να παραλάβει από τη Σύμπραξη Ειδικού Διαχειριστή ο κάθε Υποψήφιος Αγοραστής το αναλυτικό Υπόμνημα Προσφοράς καθώς και να ελέγξει τα προς εκποίηση περιουσιακά στοιχεία και εν συνεχεία να υποβάλει στα γραφεία της SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ στη Λιβαδειά (Ερκύνας 3) έγγραφη και σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, συνοδευόμενη από ισόποση εγγυητική επιστολή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο εδρεύει σε χώρα μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ - OECD).

Στην ίδια δημόσια πρόσκληση ορίστηκε ως λήξη προθεσμίας για την υποβολή προσφορών η [?] 2018, ημέρα [?], και για την αποσφράγιση η [?] 2018, ημέρα [?], στα γραφεία επί της οδού Ερκύνας 3, Λιβαδειά, της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ότι στις [?], υπεβλήθησαν έγγραφες δεσμευτικές προσφορές, συνοδευόμενες από τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές, μετά την αποσφράγιση των οποίων την [?] 2018, ημέρα [?] και ώρα [?] μ.μ., ανακηρύχθηκε πλειοδότρια /πλειοδότης [για την Ομάδα Ενεργητικού [Α] Ή [Β]] ή [περιγραφή του μεμονωμένου περιουσιακού στοιχείου για τις Ομάδες Ενεργητικού Γ, Δ και Ε]  [η αφετέρου στο παρόν συμβαλλόμενη εταιρεία] ή [ο αφετέρου συμβαλλόμενος ή η αφετέρου συμβαλλόμενη].

Ότι η σύμπραξη Ειδικού Διαχειριστή υπέβαλε την [?] ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, την από [?] Αίτηση αποδοχής ανακηρύξεως πλειοδότη, επί της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθμόν [?]/[?] απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, η οποία ανακήρυξε [την αφετέρου συμβαλλόμενη ως Πλειοδότρια] ή [τον αφετέρου συμβαλλόμενο ως Πλειοδότη].

Με την από [?] έγγραφη πρόσκληση της, απευθυνθείσα προς την Πλειοδότρια/τον Πλειοδότη, η αφενός συμβαλλόμενη την/τον κάλεσε για την υπογραφή του παρόντος καλώντας τη ταυτόχρονα να καταβάλλει το προσφερθέν τίμημα, Σήμερα, με το παρόν συμβόλαιό μου, η σύμπραξη Ειδικού Διαχειριστή, εκπροσωπώντας την υπό ειδική διαχείριση τελούσα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

Πωλεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην αντισυμβαλλόμενη πλειοδότρια με την επωνυμία «[?]» [ή στον αντισυμβαλλόμενο πλειοδότη ή στην αντισυμβαλλόμενη πλειοδότρια], [το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων «ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [Α] Ή [Β]»] ή [Περιγραφή του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου για τις ομάδες ενεργητικού  Γ, Δ και Ε], αντί του προσφερθέντος κατά την διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού τιμήματος, των [?] ευρώ, το οποίο τίμημα ολόκληρο, κατέβαλε η Πλειοδότριας/ο Πλειοδότης στη σύμπραξη του  Ειδικού Διαχειριστή της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, με την υπ’ αριθμόν [?] ισόποση δίγραμμη τραπεζική επιταγή της [?], εις διαταγή της υπό ειδική διαχείριση τελούσης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [Α] Ή [Β] Ή ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ, Δ ΚΑΙ Ε, ΟΠΩΣ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ)

Δήλωσε στη συνέχεια η σύμπραξη του Ειδικού Διαχειριστή ότι μεταβιβάζει τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας όπως  λεπτομερώς αυτά περιγράφονται ανωτέρω και αυτά είναι και βρίσκονται σήμερα, τόσο από απόψεως πραγματικών, όσο και από απόψεως νομικών σχέσεων και κυρίως δικαιωμάτων, βαρών κλπ., ουδεμία δε έστω και την ελάχιστη ευθύνη έχει έναντι της πλειοδότριας/του πλειοδότη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα αυτών για οποιοδήποτε βάρος, ενέχυρο, εκνίκηση τρίτου, κατάσχεση, φιλονικία και διένεξη και από οποιαδήποτε υποχρέωση για την περιγραφή τους, για το κύρος απόκτησής τους από την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία, της Πλειοδότριας/του Πλειοδότη παραιτούμενης/παραιτούμενου με το παρόν από κάθε δικαίωμά της/του για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα των μεταβιβαζομένων σ’ αυτήν/αυτόν με το παρόν περιουσιακών στοιχείων, και κυρίως των αναφερομένων στα άρθρα 516, 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Ρητά με το παρόν συμφωνείται ότι: α) όλα τα έξοδα μεταβιβάσεως και κάθε άλλης πράξεως που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης όλων των μεταβιβαζομένων στοιχείων της ως άνω ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [Α] Ή [Β] [Ή ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ, Δ ΚΑΙ Ε] του διαγωνισμού, και της πράξης εξοφλήσεως, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των αμοιβών και δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, Φ.Π.Α., τόσο του κύριου, όσο και αυτού που τυχόν επιβληθεί μετά τον έλεγχο από την αρμόδια ΔΟΥ και κάθε άλλο έξοδο, βαρύνουν αποκλειστικά την Πλειοδότρια/Τον Πλειοδότη.

Επίσης κάθε τυχόν έξοδο, πρόστιμο ή προσαύξηση λόγω τυχόν βεβαιώσεως από την αρμόδια ΔΟΥ της αξίας των μεταβιβαζομένων με το παρόν περιουσιακών στοιχείων σε μεγαλύτερο ποσό απ’ αυτό που αναγράφεται στο παρόν συμβόλαιο και γενικά όλα τα βάρη αυτού, καθώς και τα πάσης φύσεως έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Πλειοδότρια/Πλειοδότη.

β) Σε περίπτωση που τυχόν κληθεί ως συνυπεύθυνη η σύμπραξη Ειδικού Διαχειριστή να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για Φ.Π.Α. ή οποιοδήποτε άλλο τέλος, φόρο ή εισφορά έναντι οποιασδήποτε αρχής που αφορά την πράξη μεταβίβασης, η Πλειοδότρια/ο Πλειοδότης θα είναι υποχρεωμένη/υποχρεωμένος, αφού ειδοποιηθεί εγγράφως, να καταβάλει είτε απευθείας στη δημόσια αρχή, είτε προς την [?], το ποσό που τελεσιδίκως επιβληθεί, εκτός αν είναι νωρίτερα υποχρεωτική η καταβολή του, οπότε θα υποχρεούται η Πλειοδότρια/ο Πλειοδότης να το καταβάλει αμελλητί, της σύμπραξης Ειδικού Διαχειριστή δικαιουμένης να εισπράξει από την Πλειοδότρια/τον Πλειοδότη οποιοδήποτε τέτοιο ποσό που θα αφορά οποιαδήποτε από τις πιο πάνω υποχρεώσεις της, με κάθε νόμιμο δικαστικό μέσο και με εκτέλεση του παρόντος συμβολαίου μου, που κηρύσσεται από τους συμβαλλόμενους τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισμένος για την αιτία αυτή.

γ) Σε περίπτωση αποκλίσεων της άνω περιγραφής του προς πώληση και μεταβίβαση ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας από την περιγραφή στο Υπόμνημα Προσφοράς, υπερισχύει η περιγραφή του παρόντος συμβολαίου και η Πλειοδότρια/ο Πλειοδότης ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί για τυχόν περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγράφονται στο σχετικό Υπόμνημα Προσφοράς, αλλά δεν αναφέρονται στη παρούσα περιγραφή.

Ιδιαίτερα η Πλειοδότρια/ο Πλειοδότης δεν δικαιούται να αξιώσει μείωση του τιμήματος για την αιτία αυτή.

Η αντισυμβαλλόμενη Πλειοδότρια/Ο αντισυμβαλλόμενος Πλειοδότης: α) Αποδέχεται τη γενομένη σε αυτήν/αυτόν με το παρόν μεταβίβαση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων της ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [Α] Ή [Β] [ή περιγραφή των μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων για τις ομάδες ενεργητικού Γ, Δ και Ε] του διαγωνισμού, της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, τα οποία στοιχεία της ομάδας αυτής παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, β) βρήκε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία της απόλυτης αρεσκείας της/του και κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζει, αφού τα έλεγξε, γ) αναγνωρίζει ως έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη την διαδικασία του ως άνω πλειοδοτικού διαγωνισμού, δ) είναι πλήρως ενημερωμένη/ενημερωμένος για την νομική και πραγματική κατάσταση των πωλούμενων με το παρόν στοιχείων του ενεργητικού και παραιτείται από κάθε δικαίωμα εγέρσεως αξιώσεων κατά της σύμπραξης του Ειδικού Διαχειριστή και κατά της υπό ειδική διαχείρισης τελούσης εταιρείας για τυχόν ελλείψεις τούτων, ε) παραιτείται από κάθε δικαίωμά της/του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου μου αυτού, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, στ) αποδέχεται και συναινεί με όλα, όσα παραπάνω συμφωνήθηκαν.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, παραιτούνται  αμοιβαίως από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του συμβολαίου μου αυτού, για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

------------------------

Κατόπιν των ανωτέρω που συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη, η σύμπραξη του ειδικού διαχειριστή, δηλώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4307/2014, ότι:

α) Έλαβε με τον προαναφερόμενο τρόπο από την πλειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «[?]», η οποία εδρεύει στην [l] με ΑΦΜ, νομίμως εκπροσωπούμενης από [l] από, Ή  τον /την [l] του [l] και της [l], κάτοικο [l] με ΑΦΜ [l] ολόκληρο το συνολικό τίμημα των [?] ευρώ, εκδοθέντων και των οικείων τιμολογίων, κατόπιν της μεταβίβασης σ’ αυτήν των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ [Α] Ή [Β] [ή περιγραφή των μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων για τις ομάδες ενεργητικού Γ, Δ και Ε] της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας «SKL-ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε πλήρη, εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοσχερή εξόφληση του επιτευχθέντος κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού συνολικού τιμήματος.

β) Με την υπογραφή της παρούσας, επιστρέφει στην Πλειοδότρια/στον Πλειοδότη την υπ’ αριθ. [?] εγγυητική επιστολή του πιστωτικού ιδρύματος [?].

γ) Αναγνωρίζει [την Πλειοδότρια με την επωνυμία «[?]», όπως νόμιμα εκπροσωπείται] [Ή τον Πλειοδότη/Πλειοδότρια], αποκλειστική/ό κυρία/κύριο, νομέα και κάτοχο του συνόλου των προπεριγραφέντων στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία η Πλειοδότρια/ο Πλειοδότης δικαιούται στο εξής, να κατέχει, νέμεται και διαθέτει με απόλυτο δικαίωμα κυριότητας, και

δ) μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος με τους όρους που συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτοί με το παρόν συμβόλαιό μου μεταβίβασης, πιστοποιεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Πλειοδότριας/ του Πλειοδότη  προκειμένου και το παρόν συμβόλαιό μου περί μεταβίβασης και η παρούσα πράξη μου εξόφλησης να αποτελούν και να επέχουν θέση τελεσίδικης κατακύρωσης και περίληψης εκθέσεως κατακυρώσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 1003 και 1005 επ. Κ.Πολ.Δ αντιστοίχως και του άρθρου 75 του Ν. 4307/2014, για τα έννομα αποτελέσματα της μεταβίβασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων επ’ ονόματι της Πλειοδότριας/του Πλειοδότη.

Οι εμφανιζόμενοι, όπως εδώ παρίστανται και εκπροσωπούνται και σύμφωνα με διατάξεις της υπ’ αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002 τ.Β’), δήλωσαν σε μένα τον/την Συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη ο καθένας και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, κατά τις οποίες «όποιος με γνώση του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών» ότι: η έδρα εταιριών που εκπροσωπούν και η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4307/2014, η παρούσα Σύμβαση Μεταβίβασης επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης των άρθρων 1003 κ. επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η δε παρούσα Πράξη Εξόφλησης Τιμήματος της Πλειοδότριας, επέχει θέση περιλήψεως εκθέσεως κατακυρώσεως του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ δεν απαιτείται να προσαρτηθούν πιστοποιητικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας για την υπό ειδική διαχείριση τελούσα εταιρεία.

 

Δικαιώματα, τέλη και αμοιβές σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου 4307/2014.

Στο παρόν προσαρτώνται:

[?]

Οι ανωτέρω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφηκε σε συνεχόμενα φύλλα.

[ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ]

Το παρόν συμβόλαιό μου αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ’ αυτούς, [τους παραστάντες δικηγόρους] και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ


 

Όλες οι επικοινωνίες, ερωτήσεις και αιτήματα για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη και τον διαγωνισμό θα απευθύνονται στον κ. Χαράλαμπο Σιδέρη, email skl.administration@gr.pwc.com, τηλ. 2106874618, διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Αττικής

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONSΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Μετάβαση σε: